Hayfa G. Rashid & Khudheir A. Mishjil & Nadir F. Habubi